Úradná tabuľa

Posledná aktualizácia:
26.9. 2023
Faktúry

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška – stavebné povolenie č.90/2023

Obec Pečeňany,  ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods.4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej  len „cestný zákon“) a na základe tohto preskúmania podľa  §16 cestného zákona a  §66 stavebného zákona a  §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

s t a v e b n é   p o v o l e n i e     

n a    s t a v b u

,,Most cez potok Haláčovka v obci Pečeňany“

(ďalej stavba) na pozemku E-KN parcela č. 418/1, 1377/100, 373/1 a C-KN parcela č. 353/2, 1377/2 v katastrálnom území  Pečeňany.   Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Celé znenie vyhlášky si zobrazíte kliknutím na „stiahnúť„.

Vyvesené: 12.9.2023

 
VOĽBY NRSR 2023 – Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

v sobotu 30.9.2023 od 07:00 do 22:00 h.

V súvislosti s prípravou volieb do NR SR, ktoré sa konajú 30.9.2023 obec Pečeňany oznamuje, že:

Volebný okrsok č.1 – volebná miestnosť, zasadačka obecného úradu, č.105

Emailová adresa na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR je urad@obecpecenany.sk

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR je urad@obecpecenany.sk

Fotogaléria z osláv 700. výročia

Dňa 1.7.2023 sa na futbalovom ihrisku OŠK Pečeňany konaly oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky obce Pečeňany. Fotoalbum nájdete TU, video bude dostupné do pár dní na Youtube kanáli.  

Stavanie mája

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie zo stavania mája:

Pečeňanský Hviezdoslav 3. ročník – záznam a fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

neboli nájdené žiadne obrázky

Maškarný ples 2023 – fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

Termíny vývozu odpadov nájdete v kalendári na stránke Odpadové hospodárstvo. Kalendár si môžete aj importovať do mobilu vo formáte ical (ICS download tu)

Výsledky referenda

Celková účasť za obvod Pečeňany: 46,52 %

Oznam

V časti Všeobecné záväzné nariadenia bolo zverejnené VZN č. 1/2022 Určenie výšky finančných príspevkov v škole a školských zariadeniach obce Pečeňany a Dodatok č. 3 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznam
Voľby 2022
Oznam 22. 07. 2022
Voľby 2022
Oznam 15. 06. 2022
Oznam 25. 02. 2022 
Oznam
Oznam

16. 12. 2020
Voľba HK Pečeňany

Oznam
Oznam
Dňa 6.5.2020 sa uskutoční pred obecným úradom zber elektroodpadu od 13.00 – 16.00 hod. Elektrické spotrebiče určené na zber musia byť kompletné.

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce