Všeobecne záväzné nariadenia

VZN
Číslo dokumentuNázov dokumentuVložený
VZN č. 1/2023VZN O organizácii miestneho referenda v obci Pečeňany9.1.2024
VZN č. 1/2023NÁVRH VZN O organizácii miestneho referenda v obci Pečeňany10.11.2023
VZN č. 1/2022Určenie výšky finančných príspevkov v škole a školských zariadeniach obce Pečeňany18.11.2022
Dodatok č.3 k VZN č. 02/2016Dodatok č. 3 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady18.11.2022
VZN č. 3/2021Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri MŠ Pečeňany22.12.2021
Dodatok č. 1. k VZN 2/2020Dodatok č. 1. k VZN 2/2020 – o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Pečeňany22.12.2021
VZN č. 1/2021VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Pečeňany 15.2.2021
Dodatok č. 2 k VZN č. 2-2016Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 2/2020VZN č.2 /2020 – o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Pečeňany02. 10. 2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 Sadzobník poplatkov za poskytnuté služby fyzickým alebo právnickým osobám
Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 O miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady27. 09. 2019
VZN č. 2/2019VZN č. 2/2019 – o určení výšky finančných príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených Obcou Pečeňany07. 08. 2019
VZN č. 1/2019VZN č. 1/2019 – pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestranstiev4. 4. 2019
VZN č.1 /2018 VZN o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov27. 08. 2018
4/2016 VZN Požiarný poriadok obce20. 12. 2016
3/2016VZN o poplatkoch za služby20. 12. 2016
2/2016VZN o miestných daniach a poplatkoch za komunálny odpad20. 12. 2016
1/2016VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pečeňany4. 7. 2016
VZN č. 5/2014VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok15. 7. 2014
VZN č. 4/2013VZN o odpadoch26. 8. 2013
VZN č. 3/2013VZN ktorým sa vymedzujú podmienky pre držanie psov19. 9. 2013
VZN č. 2/2013VZN o ochrane verejného poriadku 16. 8. 2013
VZN č. 1/2013VZN ktorým sa určuje výška príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri materskej škole v Pečeňanoch pre rok 20132. 3. 2013
VZN č. 1/2011VZN č. 1/2011 o čase predaja, poskytovaní služieb a označení prevádzok6. 1. 2011