Materská škola

Charakteristika MŠ Pečeňany

Naša materská škola je jednotriedna  s kapacitou 20 detí, s veľkým školským dvorom, slúžiacim na výchovno – vzdelávacie aktivity, hry, záujmové činnosti,  rozvíjanie pohybových zručností a zvyšovanie fyzickej zdatnosti detí. Budova materskej školy je umiestnená v strede obce.  Zriaďovateľom je Obec Pečeňany.

Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá  riaditeľka  MŠ. V čase jej neprítomnosti riadi  MŠ riaditeľkou poverený zástupca, v našom prípade pani učiteľka. Materská škola má celodennú prevádzku a poskytuje výchovu a vzdelávanie v čase od 6.30 – 16.00 hod. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie, celodennú aj poldennú starostlivosť deťom od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dvojročné deti prijímame iba vtedy, ak nám to kapacita a podmienky dovolia.

MŠ má vypracovaný Školský vzdelávací program, ktorý vychádza so Štátneho vzdelávacieho programu a nesie názov „Čarovný svet hrou“. Už v názve je zakotvené, že pozorujeme deti od chvíle kedy nastúpia do materskej školy až do ukončenia predškolského vzdelávania. Je úžasné pozorovať ako sa z trojročného dieťaťa stane predškolák, ktorý sa teší do školy.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnuť  celostný osobnostný rozvoj, optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-emocionálnu úroveň dieťaťa ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami:

Rodičia detí sa stretávajú na  rodičovskom združení, ktoré zasadá podľa potreby MŠ. Dvaja z rodičov sú členmi Rady školy, ktorá spravidla zasadá 4x do roka. Rada školy prerokováva výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. Do jej programu sa zaraďuje aj prerokovávanie aktuálnych problémov MŠ. Materská škola úzko spolupracuje s obecným úradom aj s materskými školami v Bánovciach nad Bebravou, so ZŠ Partizánska, CVČ,  MsKS,  CPPaP, knižnicou.

Aktivity našej materskej školy:

Programy detí pri rôznych príležitostiach:

Uvítanie detí do života

Mesiac úcty k starším

Posedenie pri jedličke

Fašiangový karneval

Fašiangový sprievod masiek dedinou

Pečeňanský Hviezdoslav

Stavanie mája

Deň matiek

Deň detí na ihrisku

Vystúpenie deti na tanečnej prehliadke“ Tancuj, tancuj, vykrúcaj,“

„Zlatý slávik“v Bánovciach nad/Bebr.

Športová olympiáda

Cesta „Rozprávkovým lesom“

Hudobné predstavenie „Simsalala“

Exkurzie do kováčskej, stolárskej dielne

Rozlúčka s predškolákmi

Bábkové divadielka, ktoré prichádzajú do MŠ obohacujú

 

Pri všetkých týchto akciách a krátkodobých projektoch vypracovaných pedagogickými zamestnancami úzko spolupracujeme  hlavne s rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do všetkých projektov počas celého roka.