Úradná tabuľa

Posledná aktualizácia:
27.6. 2024

Aktuálne oznamy

Pečeňanský kotlík – 4. ročník

Pozývame na 4. ročník súťaže Pečeňanský kotlík, ktorá sa uskutoční na ihrisku Pečeňany. Svoj tím môžete prihlásiť elektronicky na stránke https://obecpecenany.sk/prihlasovanie/ alebo emailom urad@obecpecenany.sk

Deň Matiek – video

Videozáznam v podmenu Videoarchív a na Youtube kanáli obce.

Oznámenie – EÚ voľby 2024

Obec Pečeňany oznamuje emailovú adresu o doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: urad@obecpecenany.sk

Zároveň oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: urad@obecpecenany.sk

Zoznam kandidátov si môžete stiahnúť TU.

Vyvesené: 10.4.2024

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023

Obec Pečeňany v súlade s právnymi predpismi vydáva VZN číslo 1/2023 o organizácii miestneho referenda v obci Pečeňany. Všetky VZN nájdete na podstránke Všeobecné záväzné nariadenia

Vyvesené: 9.1.2024

700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Pečeňany

Pri príležitosti výročia sme vytvorili samostatnú podstránku (KLIK SEM), kde nájdete informácie o histórii obce, ako vznikla, ako sa volala, kto ju založil atď. Informácie sú zhrnuté aj v krátkej videoprezentácii:

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. Sú. 2208/25419/2023

Stavebník: Západoslovenská distribučná, časť líniovej stavby „PE_ES Bánovce nad Bebravou – ES Topoľčany, VNK, TS“., prechádzajúca aj cez pozemky v katastri obce Pečeňany. Vyhlášku si môžete stiahnúť vo formáte PDF nižšie.

Vyvesené: 28.11.2023

Staršie oznamy (zvesené z úradnej tabule)

Verejná vyhláška – pozvánka PDP Rybany

PDP Rybany zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri „Višňov Borčany“ na dňa 4.12.2023 o 8:00. Vyhlášku si môžete stiahnúť vo formáte PDF nižšie

Vyvesené: 22.11.2023

Verejná vyhláška – oznámenie zámeru

Obec Pečeňany zverejňuje uznesenie č. 27/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pečeňanoch zo dňa 30.10.2023 – zámer na prenájom nehnuteľnosti

Vyvesené: 10.11.2023

Verejná vyhláška – stavebné povolenie č.90/2023

Obec Pečeňany,  ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods.4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej  len „cestný zákon“) a na základe tohto preskúmania podľa  §16 cestného zákona a  §66 stavebného zákona a  §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

s t a v e b n é   p o v o l e n i e     

n a    s t a v b u

,,Most cez potok Haláčovka v obci Pečeňany“

(ďalej stavba) na pozemku E-KN parcela č. 418/1, 1377/100, 373/1 a C-KN parcela č. 353/2, 1377/2 v katastrálnom území  Pečeňany.   Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Celé znenie vyhlášky si zobrazíte kliknutím na „stiahnúť„.

Vyvesené: 12.9.2023

VOĽBY NRSR 2023 – Výsledky

Výsledky hlasovania za volebný obvod Pečeňany:

1. Smer-SSD – 89
2. Hlas-SD – 61
3. SNS – 38
4. PS – 36
5. Republika – 26
6. KDH – 20
7. Sme Rodina: 12
8. Oľano: 11

Zvyšné strany pod 10 hlasov

Počet platných hlasov: 314

Celková účasť: 75,48%

Celková účasť za okres BN: 72,98 (20 901 hlasov)

Fotogaléria z osláv 700. výročia

Dňa 1.7.2023 sa na futbalovom ihrisku OŠK Pečeňany konali oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky obce Pečeňany. Fotoalbum nájdete na podstránke venovanej tomuto výročiu (KLIK SEM)

Pečeňanský Hviezdoslav 3. ročník – záznam a fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

Maškarný ples 2023 – fotoalbum 

Na podstránke Fotoalbumy boli pridané fotografie:

Termíny vývozu odpadov nájdete v kalendári na stránke Odpadové hospodárstvo. Kalendár si môžete aj importovať do mobilu vo formáte ical (ICS download tu)

Oznam

V časti Všeobecné záväzné nariadenia bolo zverejnené VZN č. 1/2022 Určenie výšky finančných príspevkov v škole a školských zariadeniach obce Pečeňany a Dodatok č. 3 k VZN 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznam